Quan hệ cổ đông

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/1/2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

15/1/2013

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

14/1/2013

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/12/2012

 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tinh thần sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 2193/EEMC-NQ-HĐQT ngày 18/12/2012 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông báo triệu tập cổ đông để lấy ý kiến

19/12/2012

Thông báo về việc Triệu tập cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

28/7/2012

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 

Thông báo trả cổ tức năm 2011

31/5/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

21/4/2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

8/4/2012

Hội đồng quản trị EEMC xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

30/11/2011

Thông báo: Về việc Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 27