Thông báo cổ đông

Báo cáo kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ

17/1/2017

 

BC kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo người nội bộ giao dịch cổ phiếu

30/12/2016

Thông báo của ông Cường

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

23/8/2016

BÁO CÁO

tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Thông báo trả cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu

28/7/2016

Thông báo trả cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty

                - Cổ đông Tổng công ty

CBTT thay đổi Giấy CNĐKDN TCT Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

22/7/2016

TCT Thiết bị điện Đông Anh - CTCP xin gửi CBTT v/v: "Thay đổi Giấy CNĐKDN lần thứ 12 của TCT".

Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

28/6/2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo và công bố thông tin thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty như sau:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn và nghị quyết

28/6/2016

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

 

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

25/6/2016

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

27/5/2016

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

THÔNG BÁO 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

              - Sơ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 55