Thông báo cổ đông

Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

6/4/2016

Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC).

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

15/2/2016

Thông báo

về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo hướng dẫn chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TBD đối với một số trường hợp đặc biệt

25/1/2016

Thông báo hướng dẫn chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TBD đối với một số trường hợp đặc biệt

Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Quy định phát hành, quản lý và sử dụng sổ sở hữu cổ phần

19/1/2016

Quy định phát hành, quản lý và sử dụng sổ sở hữu cổ phần: Số 141/QĐ-EEMC ngày 18/01/2016

Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

29/7/2015

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh, Thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

4/7/2015

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các Thành viên Lưu ký
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11

29/6/2015

Tên tổ chức: Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần. Nội dung công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014

29/6/2015

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thông báo của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần về việc Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

20/5/2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 04/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin. Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 111