Thông báo cổ đông

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

17/1/2013

 QUYẾT ĐỊNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh EEMC;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 113/BB-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với 675 phiếu biểu quyết, tương ứng 5.915.613cổ phần, tương đương với 90,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

Xem đầy đủ:

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 108