Thông báo cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

13/10/2013

Kính gửi: Các Quý cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Văn bản số 3580/EVN-QLV ngày 18/9/2013 của Tổng Giám đốc EVN về việc cử người đại diện phần vốn, người tham gia Ban Kiểm soát tại Tổng Công ty EEMC.
Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Tổng Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, như sau:

Xem đầy đủ thông báo và các văn bản liên quan tại đây.

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 244